Nissan Navara

Nissan NavaraNissan NavaraNissan Navara
ÅrgangModelDøreHKCyl/Vol0-100TopfartNypris
2000Dobbelt Cab 2.5 TDi 4x4 Navara m. klima. Mandskab
Dobbelt Cab 2.5TDI 4X4 NAVARA
Dobbelt Cab 2.5TDi 4x4 Navara med aut. klima.
4
4
4
104
88
104
4/2494
4/2494
4/2494


145

145
198.508,-
221.736,-
225.549,-
2001Dobbelt Cab 2.5 TDi 4x4 Navara m. klima. Mandskab
Dobbelt Cab 2.5 TDi 4x4 Navara m. klima. Mandskab
Dobbelt Cab 2.5TDi 4x4 Navara med aut. klima.
Dobbelt Cab 2.5TDi 4x4 Navara med aut. klima.
4
4
4
4
104
104
104
104
4/2494
4/2494
4/2494
4/2494145
145
145
145
203.743,-
207.523,-
226.878,-
230.658,-
2002Dobbelt Cab 2.5Di 4x4 Navara m. klima. Mandskabsvogn
Dobbelt Cab 2.5Di 4x4 Navara m. klima. Mandskabsvogn
Dobbelt Cab 2.5Di 4x4 Navara med aut. klima.
Dobbelt Cab 2.5Di 4x4 Navara med aut. klima.
4
4
4
4
133
133
133
133
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488160
160
160
160
230.123,-
226.243,-
257.883,-
254.003,-
2003Dobbelt Cab 2.5Di 4x4 Navara m. klima. Mandskabsvogn
Dobbelt Cab 2.5Di 4x4 Navara m. klima. Mandskabsvogn
Dobbelt Cab 2.5Di 4x4 Navara med aut. klima.
Dobbelt Cab 2.5Di 4x4 Navara med aut. klima.
4
4
4
4
133
133
133
133
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488160
160
160
160
237.623,-
233.743,-
265.028,-
261.148,-
2004Dobbelt Cab 2.5Di 4x4 Navara m. klima. Mandskabsvogn
Dobbelt Cab 2.5Di 4x4 Navara m. klima. Mandskabsvogn
Dobbelt Cab 2.5Di 4x4 Navara med aut. klima.
Dobbelt Cab 2.5Di 4x4 Navara med aut. klima.
4
4
4
4
133
133
133
133
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488160
160
160
160
235.223,-
231.243,-
268.673,-
264.693,-
2007Navara 2.5 dCi 144 ps SE 4x2 Double Cab 5A/T
Navara 2.5 dCi 144 ps SE 4x2 Double Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 144 ps XE 4x2 King Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 171 ps LE 4x4 Double Cab 5A/T
Navara 2.5 dCi 171 ps LE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 171 ps LE 4x4 King Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 171 ps SE 4x4 Double Cab 5A/T
Navara 2.5 dCi 171 ps SE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 171 ps SE 4x4 King Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 171 ps XE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 171 ps XE 4x4 King Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 144 ps SE 4x2 Double Cab 5A/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 144 ps SE 4x2 Double Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 144 ps XE 4x2 King Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps LE 4x4 Double Cab 5A/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps LE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps LE 4x4 King Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps SE 4x4 Double Cab 5A/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps SE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps SE 4x4 King Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps XE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps XE 4x4 King Cab 6M/T
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
144
144
144
171
171
171
171
171
171
171
171
144
144
144
171
171
171
171
171
171
171
171
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
12,8
12,7
11,8
11,8
11,6
11,2
11,8
11,6
11,2
11,6
11,2
12,8
12,7
11,8
11,8
11,8
11,3
11,8
11,8
11,3
11,8
11,3
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
255.580,-
239.500,-
209.900,-
326.380,-
310.300,-
277.900,-
296.800,-
284.800,-
259.400,-
277.200,-
242.500,-
213.021,-
206.947,-
175.428,-
268.073,-
262.922,-
236.941,-
251.947,-
242.716,-
216.735,-
236.870,-
211.197,-
2008Navara 2.5 dCi 144 ps SE 4x2 Double Cab 5A/T
Navara 2.5 dCi 144 ps SE 4x2 Double Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 144 ps XE 4x2 King Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 171 ps LE 4x4 Double Cab 5A/T
Navara 2.5 dCi 171 ps LE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 171 ps LE 4x4 King Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 171 ps LE SPORTS 4x4 D. Cab 5A/T
Navara 2.5 dCi 171 ps SE 4x4 Double Cab 5A/T
Navara 2.5 dCi 171 ps SE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 171 ps SE 4x4 King Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 171 ps SE SPORTS 4x4 D. Cab 5A/T
Navara 2.5 dCi 171 ps XE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 171 ps XE 4x4 King Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 144 ps SE 4x2 Double Cab 5A/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 144 ps SE 4x2 Double Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 144 ps XE 4x2 King Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps LE 4x4 Double Cab 5A/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps LE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps LE 4x4 King Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps LE SPORTS 4x4 D. Cab 5A/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps SE 4x4 Double Cab 5A/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps SE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps SE 4x4 King Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps SE SPORTS 4x4 D. Cab 5A/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps XE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps XE 4x4 King Cab 6M/T
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
144
144
144
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
144
144
144
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
12,8
12,7
11,8
11,8
11,6
11,2
11,8
11,8
11,6
11,2
11,8
11,6
11,2
12,8
12,7
11,8
11,8
11,8
11,3
11,8
11,8
11,8
11,3
11,8
11,8
11,3
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
260.397,-
247.497,-
222.077,-
323.209,-
307.029,-
279.577,-
375.629,-
294.297,-
282.297,-
256.897,-
325.897,-
278.877,-
249.697,-
207.528,-
198.297,-
171.348,-
259.323,-
254.272,-
230.554,-
307.041,-
243.297,-
234.066,-
216.835,-
267.605,-
224.040,-
211.297,-
2009Navara 2.5 dCi 171 ps LE 4x4 Double Cab 5A/T
Navara 2.5 dCi 171 ps LE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 171 ps LE 4x4 King Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 171 ps LE SPORTS 4x4 D. Cab 5A/T
Navara 2.5 dCi 171 ps Platinum 4x4 D. Cab 5A/T
Navara 2.5 dCi 171 ps SE 4x4 Double Cab 5A/T
Navara 2.5 dCi 171 ps SE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 171 ps SE 4x4 King Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 171 ps SE SPORTS 4x4 D. Cab 5A/T
Navara 2.5 dCi 171 ps XE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 171 ps XE 4x4 King Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps LE 4x4 Double Cab 5A/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps LE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps LE 4x4 King Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps Platinum 4x4 D. Cab 5A/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps SE 4x4 Double Cab 5A/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps SE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps SE 4x4 King Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps XE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 171 ps XE 4x4 King Cab 6M/T
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488

11,6
11,8
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
326.962,-
314.962,-
283.330,-
383.562,-
342.562,-
302.230,-
290.230,-
264.830,-
333.830,-
278.350,-
257.630,-
266.413,-
257.182,-
237.644,-
278.413,-
246.207,-
236.976,-
219.745,-
231.130,-
214.207,-
2010Navara 2.5 dCi 190 ps LE 4x4 Double Cab 5A/T
Navara 2.5 dCi 190 ps LE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 190 ps LE 4x4 King Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 190 ps SE 4x4 Double Cab 5A/T
Navara 2.5 dCi 190 ps SE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 190 ps SE 4x4 King Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 190 ps XE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 190 ps XE 4x4 King Cab 6M/T
Navara 3.0 dCi 231 ps LE V6 4x4 Double Cab 7A/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 190 ps LE 4x4 Double Cab 5A/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 190 ps LE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 190 ps LE 4x4 King Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 190 ps SE 4x4 Double Cab 5A/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 190 ps SE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 190 ps SE 4x4 King Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 190 ps XE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 190 ps XE 4x4 King Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 3.0 dCi 231 ps LE V6 4x4 Double Cab 7A/T
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
190
190
190
190
190
190
190
190
231
190
190
190
190
190
190
190
190
231
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2993
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2993

178
180
180
178
180
180
180
180
190
178
180
180
178
180
180
180
180
190
321.850,-
309.850,-
284.450,-
312.450,-
300.450,-
275.050,-
281.950,-
256.550,-
372.457,-
258.455,-
249.224,-
231.993,-
251.224,-
241.993,-
224.762,-
227.185,-
209.955,-
315.657,-
2012Navara 2.5 dCi 190 ps LE 4x4 Double Cab 5A/T
Navara 2.5 dCi 190 ps LE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 190 ps LE 4x4 King Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 190 ps SE 4x4 Double Cab 5A/T
Navara 2.5 dCi 190 ps SE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 190 ps SE 4x4 King Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 190 ps XE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara 2.5 dCi 190 ps XE 4x4 King Cab 6M/T
Navara 3.0 dCi 231 ps LE V6 4x4 Double Cab 7A/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 190 ps LE 4x4 Double Cab 5A/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 190 ps LE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 190 ps LE 4x4 King Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 190 ps SE 4x4 Double Cab 5A/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 190 ps SE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 190 ps SE 4x4 King Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 190 ps XE 4x4 Double Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 2.5 dCi 190 ps XE 4x4 King Cab 6M/T
Navara Mandskabsvogn 3.0 dCi 231 ps LE V6 4x4 Double Cab 7A/T
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
190
190
190
190
190
190
190
190
231
190
190
190
190
190
190
190
190
231
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2993
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2488
4/2993

178
180
180
178
180
180
180
180
190
178
180
180
178
180
180
180
180
190
331.100,-
319.100,-
293.700,-
321.700,-
309.700,-
284.300,-
291.200,-
265.800,-
375.900,-
275.070,-
265.839,-
248.609,-
267.839,-
258.609,-
241.378,-
243.801,-
226.570,-
328.600,-