Ford Fiesta

Mk I 1976-1988 Ford Fiesta Mk I
Mk II 1989-1995 Ford Fiesta Mk II
Mk III 1996-2001 Ford Fiesta Mk III
Mk IV 2002- Ford Fiesta Mk IV