VW Passat

Mk II 1982-1987 VW Passat Mk II
Mk III 1988-1993 VW Passat Mk III
Mk IIIF 1994-1996 VW Passat Mk IIIF
Mk IV 1997-2005 VW Passat Mk IV