Citroen C5 Mk I

Citroen C5 Mk ICitroen C5 Mk ICitroen C5 Mk I
ÅrgangModelDøreHKCyl/Vol0-100TopfartNypris
2000C5 2,0 HDi Prestige Aut.51104/1997312.995,-
2001C5 1,8 16V Advance
C5 2,0 16V Exclusive
C5 2,0 16V Prestige
C5 2,0 HDi Advance
C5 2,0 HDi Advance Aut.
C5 2,0 HDi Prestige
C5 2,0 HDi Prestige Aut.
C5 2,0 HPI Exclusive
C5 2,0 Prestige Aut.
C5 2,0i 16V Exclusive
C5 2,0i 16V Prestige
C5 2,0i 16V Prestige aut.
C5 2,2 HDI Prestige
C5 2,2 HDI Prestige aut.
C5 2,2 HDi Prestige
C5 2,2 HDi Prestige Aut.
C5 3,0 Exclusive
C5 3,0 Exclusive Aut.
C5 3,0 V6 Exclusive
C5 3,0 V6 Exclusive aut.
C5 Weekend 1,8 16V Advance Stc
C5 Weekend 1,8i 16V Stc
C5 Weekend 2,0 Stc Aut.
C5 Weekend 2,0 HDi Advance Stc
C5 Weekend 2,0 HDi Advance Stc Aut.
C5 Weekend 2,0 HDi Prestice Stc
C5 Weekend 2,0 HDi Prestige Stc Aut.
C5 Weekend 2,0 HPi Exclusive Stc
C5 Weekend 2,0 Prestige Stc
C5 Weekend 2,2 HDi Stc
C5 Weekend 2,2 HDi Stc Aut.
C5 Weekend 2,2 HDi Executive Stc
C5 Weekend 3,0 Exclusive Stc
C5 Weekend 3,0 Exclusive Stc Aut.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
117
138
138
110
110
110
110
143
138
138
138
138
136
136
136
136
210
210
210
210
117
117
138
110
110
110
110
143
138
136
136
136
210
210
4/1749
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/2179
4/2179
4/2178
4/2178
6/2946
6/2946
6/2946
6/2946
4/1749
4/1749
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/2178
4/2178
4/2178
6/2946
6/2946

196
208
208
192
183
192
183
210
194
208
208
202
205
202
205
198
240
226
240
232
196
196
194
192
183
192
183
210
208
205
198
205
240
226
233.995,-
292.990,-
251.990,-
272.988,-
295.993,-
283.988,-
309.994,-
304.988,-
277.990,-
288.992,-
249.990,-
275.988,-
339.988,-
365.986,-
342.988,-
365.986,-
360.988,-
384.988,-
355.990,-
381.988,-
249.995,-
248.990,-
292.889,-
288.987,-
310.895,-
298.890,-
324.890,-
323.888,-
266.891,-
359.890,-
385.888,-
331.890,-
375.890,-
401.890,-
2002C5 1,8 i 16V Advance
C5 1,8 i 16V Advance
C5 1,8 i 16V Prestige
C5 1,8 i 16V Prestige
C5 2,0 16V Exclusive
C5 2,0 16V Prestige
C5 2,0 16V Prestige Aut.
C5 2,0 Aventure Aut.
C5 2,0 HDi Advance
C5 2,0 HDi Advance
C5 2,0 HDi Advance Aut.
C5 2,0 HDi Prestige
C5 2,0 HDi Prestige Aut.
C5 2,0 HDi Prestige Aut.
C5 2,0 HPi Exclusive
C5 2,0 i 16V Aventure
C5 2,0 i 16V Prestige Aut.
C5 2,2 HDi Exclusive
C5 2,2 HDi Prestige
C5 2,2 HDi Prestige Aut.
C5 2,2 HDi Prestige Aut.
C5 3,0 Exclusive
C5 3,0 Exclusive
C5 3,0 Exclusive Aut.
C5 3,0 Exclusive Aut.
C5 3,0 Executive
C5 3,0 Executive Aut.
C5 Weekend 1,8 i 16V Advance Stc
C5 Weekend 1,8 i 16V Advance Stc
C5 Weekend 1,8 i 16V Prestige Stc
C5 Weekend 1,8 i 16V Prestige Stc
C5 Weekend 2,0 16V Exclusive Stc
C5 Weekend 2,0 16V Prestige Stc
C5 Weekend 2,0 16V Prestige Stc Aut.
C5 Weekend 2,0 HDi Advance Stc
C5 Weekend 2,0 HDi Advance Stc
C5 Weekend 2,0 HDi Advance Stc Aut.
C5 Weekend 2,0 HDi Prestige Stc
C5 Weekend 2,0 HDi Prestige Stc Aut.
C5 Weekend 2,0 HDi Prestige Stc Aut.
C5 Weekend 2,0 HPi Exclusive Stc
C5 Weekend 2,0 i 16V Exclusive Stc
C5 Weekend 2,2 HDi Prestige Stc
C5 Weekend 2,2 HDi Prestige Stc Aut.
C5 Weekend 3,0 Exclusive Stc
C5 Weekend 3,0 Exclusive Stc
C5 Weekend 3,0 Exclusive Stc Aut.
C5 Weekend 3,0 Exclusive Stc Aut.
C5 Weekend 3,0 Executive Stc
C5 Weekend 3,0 Executive Stc Aut.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
117
117
117
117
138
138
138
138
110
110
110
110
110
110
143
138
138
136
136
136
136
210
210
210
210
210
210
117
117
117
117
138
138
138
110
110
110
110
110
110
143
138
136
136
210
210
210
210
210
210
4/1749
4/1749
4/1749
4/1749
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/2178
4/2179
4/2179
4/2179
6/2946
6/2946
6/2946
6/2946
6/2946
6/2946
4/1749
4/1749
4/1749
4/1749
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/2179
4/2179
6/2946
6/2946
6/2946
6/2946
6/2946
6/2946

196
196
196
196
208
208
194
194
192
192
183
192
183
183
210
208
194
205
205
198
198
240
240
226
226
240
226
196
196
196
196
208
208
194
192
192
183
192
183
183
210
208
205
198
240
240
226
226
240
226
241.992,-
247.993,-
255.987,-
262.992,-
304.989,-
266.985,-
292.989,-
268.413,-
282.987,-
289.987,-
295.993,-
296.987,-
322.985,-
330.990,-
331.987,-
242.415,-
292.989,-
388.597,-
359.987,-
385.985,-
395.987,-
378.985,-
390.989,-
404.989,-
416.992,-
372.990,-
398.997,-
257.989,-
263.989,-
271.989,-
278.989,-
320.989,-
282.987,-
308.985,-
298.989,-
305.989,-
310.895,-
312.989,-
338.987,-
346.992,-
347.989,-
330.990,-
375.989,-
401.987,-
394.987,-
406.991,-
420.985,-
432.994,-
388.992,-
414.990,-
2003C5 1,8 i 16V Advance (ESP)
C5 1,8 i 16V Advance
C5 1,8 i 16V Plaisir
C5 1,8 i 16V Prestige
C5 1,8 i 16V Prestige+
C5 2,0 HDi Advance (ESP)
C5 2,0 HDi Advance
C5 2,0 HDi Plaisir
C5 2,0 HDi Prestige (ESP)
C5 2,0 HDi Prestige
C5 2,0 HDi Prestige Aut. (ESP)
C5 2,0 HDi Prestige Aut.
C5 2,0 HPi Exclusive
C5 2,0 i 16V Exclusive
C5 2,0 i 16V Prestige (ESP)
C5 2,0 i 16V Prestige
C5 2,0 i 16V Prestige Aut. (ESP)
C5 2,0 i 16V Prestige Aut.
C5 2,2 HDi Elegance 6g
C5 2,2 HDi Elegance Aut. (ESP)
C5 2,2 HDi Elegance Aut. (ESP)
C5 2,2 HDi Prestige (ESP)
C5 2,2 HDi Prestige
C5 2,2 HDi Prestige Aut. (ESP)
C5 2,2 HDi Prestige Aut.
C5 3,0 Exclusive (ESP)
C5 3,0 Exclusive
C5 3,0 Exclusive Aut. (ESP)
C5 3,0 Exclusive Aut.
C5 Weekend 1,8 i 16V Advance Stc
C5 Weekend 1,8 i 16V Prestige Stc
C5 Weekend 2,0 HDI Prestige (ESP) Stc
C5 Weekend 2,0 HDi Advance Stc (ESP)
C5 Weekend 2,0 HDi Advance Stc
C5 Weekend 2,0 HDi Prestige Stc
C5 Weekend 2,0 HDi Prestige Stc Aut.
C5 Weekend 2,0 HPi Exclusive Stc
C5 Weekend 2,0 i 16V Exclusive Stc
C5 Weekend 2,0 i 16V Prestige Stc
C5 Weekend 2,2 HDi Prestige Stc (ESP)
C5 Weekend 3,0 Exclusive Stc (ESP)
C5 Weekend 3,0 Exclusive Stc
C5 Weekend 3,0 Exclusive Stc Aut.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
117
117
117
117
117
110
110
110
110
110
110
110
143
138
138
138
138
138
136
136
136
136
136
136
136
210
210
210
210
117
117
110
110
110
110
110
143
138
138
136
210
210
210
4/1749
4/1749
4/1749
4/1749
4/1749
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/2179
4/2179
4/2179
4/2179
4/2179
4/2179
4/2179
6/2946
6/2946
6/2946
6/2946
4/1749
4/1749
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/2179
6/2946
6/2946
6/2946


196
196
196
196
196
192
192
192
192
192
183
183
210
208
208
208
194
194
205
198
198
205
205
198
198
240
240
226
226
196
196
192
192
192
192
183
210
208
208
205
240
240
226
253.984,-
250.985,-
248.988,-
265.988,-
291.284,-
295.984,-
315.160,-
290.994,-
310.986,-
307.982,-
336.987,-
333.986,-
353.994,-
317.989,-
280.987,-
277.986,-
306.988,-
303.984,-
379.984,-
379.984,-
404.988,-
372.990,-
370.990,-
398.988,-
396.990,-
393.984,-
391.990,-
419.990,-
417.993,-
266.987,-
281.984,-
326.988,-
311.986,-
308.987,-
323.984,-
349.988,-
369.987,-
333.986,-
293.988,-
388.986,-
409.983,-
407.992,-
433.995,-
2004C5 1,6 HDi Elegance
C5 1,6 HDi Prestige
C5 1,8 i 16V Advance (ESP)
C5 1,8 i 16V Advance
C5 1,8 i 16V Elegance
C5 1,8 i 16V Prestige (ESP)
C5 1,8 i 16V Prestige
C5 1,8 i 16V Prestige
C5 2,0 HDi Advance (ESP)
C5 2,0 HDi Elegance 6g
C5 2,0 HDi Prestige (ESP)
C5 2,0 HDi Prestige Aut.
C5 2,0 HDi Prestige 6g
C5 2,0 HDi Prestige+
C5 2,0 HDi Prestige+ Aut.
C5 2,0 i 16V Elegance
C5 2,0 i 16V Elegance Aut.
C5 2,0 i 16V Prestige
C5 2,0 i 16V Prestige
C5 2,0 i 16V Prestige+
C5 2,0 i 16V Prestige+ Aut.
C5 2,2 HDi Elegance Aut.
C5 2,2 HDi Elegance 6g
C5 2,2 HDi Elegance Aut.
C5 2,2 HDi Prestige
C5 3,0 V6 Exclusive
C5 3,0 V6 Exclusive 6g Aut.
C5 3,0 V6 Exclusive Aut.
C5 Weekend 1,6 HDi Elegance Stc
C5 Weekend 1,6 HDi Prestige Stc
C5 Weekend 1,8 i 16V Advance Stc
C5 Weekend 1,8 i 16V Elegance Stc
C5 Weekend 1,8 i 16V Prestige Stc
C5 Weekend 1,8 i 16V Prestige+ Stc
C5 Weekend 2,0 HDi Advance Stc
C5 Weekend 2,0 HDi Elegance Stc 6g
C5 Weekend 2,0 HDi Prestige Stc
C5 Weekend 2,0 HDi Prestige Stc Aut.
C5 Weekend 2,0 HDi Prestige Stc 6g
C5 Weekend 2,0 HDi Prestige+ Stc
C5 Weekend 2,0 HDi Prestige+ Stc Aut.
C5 Weekend 2,0 i 16V Elegance Stc
C5 Weekend 2,0 i 16V Prestige Stc
C5 Weekend 2,0 i 16V Prestige+ Stc
C5 Weekend 2,2 HDi Elegance Stc Aut.
C5 Weekend 2,2 HDi Elegance Stc 6g
C5 Weekend 2,2 HDi Elegance Stc Aut.
C5 Weekend 2,2 HDi Prestige Stc (ESP)
C5 Weekend 3,0 V6 Exclusive Stc
C5 Weekend 3,0 V6 Exclusive Stc Aut.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
110
110
117
117
117
117
117
117
110
138
110
110
138
110
110
140
140
138
140
138
138
133
136
136
136
210
210
210
110
110
117
117
117
117
110
138
110
110
138
110
110
140
140
138
133
136
136
136
210
210
4/1560
4/1560
4/1749
4/1749
4/1749
4/1749
4/1749
4/1749
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/2179
4/2179
4/2179
4/2179
6/2946
6/2946
6/2946
4/1560
4/1560
4/1749
4/1749
4/1749
4/1749
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/2179
4/2179
4/2179
4/2179
6/2946
6/2946

190
190
196
196
196
196
196
196
192
205
192
183
205
192
183
211
203
208
211
208
194
200
205
198
205
240
227
226
190
190
196
196
196
196
192
205
192
183
205
192
183
211
211
208
198
205
198
205
240
226
325.262,-
315.314,-
266.677,-
272.807,-
293.417,-
283.728,-
264.668,-
283.469,-
308.494,-
367.067,-
325.431,-
333.697,-
357.113,-
332.381,-
358.533,-
318.301,-
338.206,-
275.765,-
308.348,-
302.592,-
328.718,-
396.925,-
404.867,-
429.688,-
370.117,-
419.158,-
466.590,-
444.997,-
340.193,-
330.242,-
289.683,-
308.353,-
298.400,-
307.560,-
331.701,-
381.995,-
322.414,-
349.685,-
372.041,-
349.263,-
375.429,-
333.229,-
323.276,-
319.473,-
411.848,-
421.745,-
446.984,-
386.003,-
436.051,-
461.463,-
2005C5 1,6 HDi Elegance
C5 1,6 HDi Prestige
C5 1,8 i 16V Elegance
C5 1,8 i 16V Prestige
C5 2,0 HDi Elegance 6g
C5 2,0 HDi Prestige 6g
C5 2,0 i 16V Elegance
C5 2,0 i 16V Elegance Aut.
C5 2,0 i 16V Prestige
C5 2,2 HDi Elegance Aut.
C5 3,0 V6 Exclusive 6g Aut.
C5 Weekend 1,6 HDi Elegance Stc
C5 Weekend 1,6 HDi Prestige Stc
C5 Weekend 1,8 i 16V Elegance Stc
C5 Weekend 1,8 i 16V Prestige Stc
C5 Weekend 2,0 HDi Elegance Stc 6g
C5 Weekend 2,0 HDi Prestige Stc 6g
C5 Weekend 2,0 i 16V Elegance Stc
C5 Weekend 2,0 i 16V Prestige Stc
C5 Weekend 2,2 HDi Elegance Stc Aut.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
110
110
117
117
138
138
140
140
140
133
210
110
110
117
117
138
138
140
140
133
4/1560
4/1560
4/1749
4/1749
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/2179
6/2946
4/1560
4/1560
4/1749
4/1749
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/2179190
190
196
196
205
205
211
203
211
200
227
190
190
196
196
205
205
211
211
198
325.075,-
315.134,-
293.255,-
283.314,-
366.846,-
356.900,-
318.119,-
338.008,-
308.173,-
396.681,-
466.291,-
339.994,-
330.051,-
308.179,-
298.233,-
381.762,-
371.817,-
333.035,-
323.090,-
411.592,-
2006C5 1.6HDI ELEGANCE
C5 1.6HDI ELEGANCE FAP
C5 1.6HDI ELEGANCE FAP WEEKEND
C5 1.6HDI ELEGANCE WEEKEND
C5 1.6HDI PRESTIGE
C5 1.6HDI PRESTIGE FAP
C5 1.6HDI PRESTIGE FAP WEEKEND
C5 1.6HDI PRESTIGE WEEKEND
C5 1.8I 16V ELEGANCE
C5 1.8I 16V ELEGANCE WEEKEND
C5 1.8I 16V PRESTIGE
C5 1.8I 16V PRESTIGE WEEKEND
C5 2.0HDI ELEGANCE 6 SPEED
C5 2.0HDI ELEGANCE 6 SPEED WEEKEND
C5 2.0HDI ELEGANCE AUTO 6 SPEED
C5 2.0HDI ELEGANCE AUTO 6 SPEED WEEKEND
C5 2.0HDI ELEGANCE AUTO FAP 6 SPD WEEKEND
C5 2.0HDI ELEGANCE FAP 6 SPEED
C5 2.0HDI ELEGANCE FAP 6 SPEED WEEKEND
C5 2.0HDI ELEGANCE FAP AUTO 6 SPEED
C5 2.0HDI PRESTIGE 6 SPEED
C5 2.0HDI PRESTIGE 6 SPEED WEEKEND
C5 2.0HDI PRESTIGE FAP 6 SPEED
C5 2.0HDI PRESTIGE FAP 6 SPEED WEEKEND
C5 2.0I 16V ELEGANCE
C5 2.0I 16V ELEGANCE AUTO
C5 2.0I 16V ELEGANCE WEEKEND
C5 2.0I 16V ELEGANCE WEEKEND AUTO
C5 2.0I 16V PRESTIGE
C5 2.0I 16V PRESTIGE WEEKEND
C5 3.0I V6 EXCLUSIVE AUTO 6 SPEED
C5 3.0I V6 EXCLUSIVE AUTO 6 SPEED WEEKEND
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
110
110
110
110
110
110
110
110
125
125
125
125
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
143
143
143
143
143
143
210
210
4/1560
4/1560
4/1560
4/1560
4/1560
4/1560
4/1560
4/1560
4/1749
4/1749
4/1749
4/1749
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
4/1997
6/2946
6/2946
11,3
11,3
11,5
11,5
11,3
11,3
11,5
11,5
10,0
10,3
10,0
10,3
9,8
10,0
11,3
11,6
11,6
9,8
10,0
11,3
9,8
10,0
9,8
10,0
9,1
10,2
9,3
10,4
9,1
9,3
8,6
8,8
190
190
186
186
190
190
186
186
201
195
201
195
205
200
204
200
200
205
200
204
205
200
205
200
210
207
205
202
210
205
230
227
341.785,-
283.401,-
306.602,-
356.790,-
331.789,-
280.401,-
296.602,-
346.789,-
251.703,-
288.702,-
269.990,-
276.704,-
395.789,-
410.788,-
414.288,-
429.285,-
374.302,-
337.703,-
352.704,-
359.301,-
385.787,-
400.789,-
327.703,-
342.701,-
294.403,-
310.301,-
309.401,-
325.302,-
328.990,-
343.987,-
440.904,-
455.901,-