Chrysler Voyager Mk I

Chrysler Voyager Mk I
ÅrgangModelDøreHKCyl/Vol0-100TopfartNypris
1989Voyager V6 LE aut. Kat
Voyager V6 SE aut. Kat
5
5
141
141
6/2971
6/2971
12,3
12,3
177
177
399.862,-
334.564,-
1990Voyager V6 LE aut
Voyager V6 SE aut
5
5
141
141
6/2971
6/2971
12,2
12,2
177
177
399.997,-
299.997,-
1991Voyager LE aut
Voyager SE aut
5
5
141
141
6/2971
6/2971
12,8
12,8
170
170
399.997,-
299.997,-
1992Grand Voyager LE aut
Voyager 2,5 SE
Voyager LE aut
Voyager SE aut
4
5
5
5
150
99
141
141
6/3300
4/2500
6/2971
6/2971
12,8
16,0
12,8
12,8
171
158
170
170
458.898,-
298.000,-
399.997,-
299.997,-
1993Grand Voyager LE aut.
Voyager 2,5 SE
Voyager LE aut.
4
5
5
150
99
150
6/3300
4/2500
6/3300
12,8
16,0
12,0
171
158
174
520.170,-
298.000,-
428.998,-
1994Grand Voyager LE aut.
Voyager 4WD LE aut.
Voyager SE aut.
Voyager TD SE
4
4
4
4
150
162
150
118
6/3300
6/3300
6/3300
4/2498
13,5
13,5
12,9
12,3
180
180
180
180
541.127,-
585.759,-
470.094,-
561.334,-
1995Grand Voyager 2,5 TD
Grand Voyager 4WD LE aut.
Grand Voyager LE aut.
Grand Voyager SE aut.
Voyager 2,5 TD SE
5
4
4
4
5
118
162
150
150
118
4/2499
6/3300
6/3300
6/3300
4/2498

13,5
13,5
12,9
12,3
180
180
180
180
180
520.000,-
605.992,-
560.716,-
488.282,-
561.334,-
1996Grand Voyager 2,5 TD51184/2499180520.000,-